Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Ulcerös kolit

Patologi

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som engagerar grovtarmen, kolon. Vid inflammation är kolonslemhinnan kraftigt inflammerad, svullen och lättblödande. Den producerar även en ökad mängd slem. Vid undersökning kan man då se sammanflytande sårytor över hela slemhinnan. Dessa ytor kan vara täckta av färsk granulationsvävnad. Sjukdomen är kronisk, förlöper i skov och drabbar ofta unga personer. De inflammatoriska skoven delas in i svåra, medelsvåra och lindriga. De svåra kräver ofta sjukhusvård. Orsaken till Ulcerös kolit är ännu okänd.

Symptom

De viktigaste symptomen vid ett akut skov av Ulcerös kolit är frekventa diarréer, ofta blod- och slemtillblandade. Smärtor i buken är mindre vanligt men kan vara ett tecken på komplikation. Dessa diarréer förorsakar stora vätskeförluster med uttorkning som följd. Efter en längre tids diarréer uppkommer elektrolyt- och proteinbrist.Ibland uppträder även viktminskning, feber och anemi samt leverpåverkan.

Diagnostik

Patienter som lider av Ulcerös kolit kontrolleras regelbundet med coloskopi. Vid denna undersökning inspekteras hela kolon och vanligtvis även distala ileum. Vid sjukdomsdebuten görs undersökningen i akutskedet för att genom inspektion och biopsi få klar diagnostik av sjukdomens utbredning.

Vid Ulcerös kolit föreligger en ökad risk för utveckling av cancer i kolon efter en lång tids sjukdom. I samband med de regelbundna coloskopierna tas därför biopsier från olika delar av slemhinnan för att kunna påvisa ev. cellförändringar. Coloskopin kan innebära såväl smärta som obehag för patienten. Därför bör de premedicineras innan undersökningen. Risker för komplikationer vid undersökningen är låg. Blödningar och tarmperforation kan dock inträffa.

Coloskopin utförs vanligen polikliniskt och patienten uppmanas att vara fastande dagen innan undersökningen. Klara lösningar utan slaggprodukter får intas. För att erhålla bästa möjliga resultat bör även patienten genomgå en peroral tarmrengöring dagen före undersökningen. Det går till så att patienten först är fastande under 3-4 timmar och därefter dricker 2-3 liter polyetyleneglycol (Laxabon). Av denna vätska får patienten diarréer som sköljer ren tarmen.

Behandling

Det viktigaste målet för behandling av svårt skov är att snabbt få kontroll över inflammationens intensitet. Detta gör man med peroral tillförsel av höga doser kortison (40-60mg prednisolon dagligen), vilket ger effektiv inflammationshämning. Vid inflammation i rektum ges lokalbehandling med kortison- eller budesonidklysma. Svårt skov kräver, som nämnts tidigare, ofta sjukhusvård. Om antalet diarréer är mindre än 4 per dygn och patienten inte har feber eller anemi definieras skovet som lindrigt. Behandlingen sköts då vanligen via öppenvården.

Utöver den medicinska behandlingen är det viktigt att patienten får adekvat nutrition. Vid ett inflammatoriskt skov befinner sig patienten i ett hypermetabolt tillstånd då även katabolism kan råda. Inte sällan förekommer feber. Ofta har patienten även minskat påtagligt i vikt under den senaste tiden.

Vid svårt skov med frekventa blodiga diarréer kan det vara svårt att förlita sig till enbart peroral nutrition. Man kan då välja en terapiform som tarmvila med total parenteral nutrition (TPN). Det är vanligt att patienten försörjs både peroralt och parenteralt under skoven. Som tillskott till parenteral nutrition ges vanligen olika ämnen beroende av patientens behov.

Om intensiv medicinsk behandling ändå inte lyckas dämpa ett skov av Ulcerös kolit kan en colectomi bli nödvändig. Ingreppet innebär att hela kolon opereras bort. Detta gör att patienten blir botad från sin sjukdom då den inte sprider sig till tunntarmen. Ileo-rektal anastomos utförs i vissa fall och rektum kan då sparas. Risk för recidiv i denna del av tarmen finns dock kvar. I andra fall görs en bäckenreservoar. Man tillverkar då en reservoar av en del av ileum som då ersätter rektum. Analkanalen behålls liksom muskulaturen i bäckenbotten.

Ett annat kirurgiskt alternativ är kontinent ileostomi då patienten har en reservoar tillverkad av ileum. Denna är belägen under huden och töms med en kateter några gånger per dygn. Detta kan vara ett bekvämt alternativ till konventionell ileostomi då patienten har en stomipåse på magen där ileum töms.

Texten om Ulceröskolit är hämtad från Coloplast Stomiakademi praktikfall, Diagnosen Ulcerös kolit/Mb Crohn, författad av: Maria Modin, Gun Hallgren, Karin Dahlström, Marlene Nejman, Gullan Karlsson, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Senast uppdaterad 2004-05-30