Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Vårdrutin ERAS

ERSTA SJUKHUS, MAGTARM-CENTRUM

När det blir klart att en patient ska få en stomi påbörjas förberedelsen för att det skall gå så bra som möjligt för patienten. Teamet kring patienten är viktigt! Teamet består av patientansvarig läkare, kontaktsjuksköterska, ERAS-sjuksköterska, stomiterapeut, stomisjuksköterska och vårdpersonal. Patientens kontaktsjuksköterska på mottagningen fungerar som sammanhållande länk. Till kontaktsjuksköterskan kan patienten alltid vända sig till med frågor och tankar om sin vård.

Patienter som skall genomgå rectumamputation, LFR med loopileostomi, LFR med ev planerad loopileostomi samt planerade stomioperationer av någon annan anledning - remitteras till stomiterapeut/stomisjuksköterska för stomiundervisning.

I samband med stomiundervisningen uppmuntras patienten att alltid att ta med närstående som stöd. Vid undervisningstillfället förmedlas kunskap om hur det är att leva med stomi. Mötet tar en timme och vid behov bokas ytterligare en tid före operationsdagen om patienten önskar.

Patienten får under samtalet en mapp innehållande diverse informationsmaterial om hur man kan leva med stomi, information från apoteket gällande stomimaterial, information från ILCO mm.

Vissa patienter har önskemål om att få träffa en person som lever med stomi innan operationen. Detta försöker vi i möjligaste mån att ordna och patienten erbjuds också kontakt med ILCO.

Patienten och den närstående ges också möjlighet att träffa ERAS-sjuksköterska på vårdavdelning en vecka innan operation. Undervisningen om ERAS handlar om hur patienten skall återhämta sig på bästa sätt efter operationen. Undervisningen berör frågor om nutrition, mobilisering och smärtlindring.

Utgångspunkten i ERAS är att en välinformerad patient klarar vårdtiden bättre och känner mindre oro och smärta samt får en snabbare återhämtning med kortare vårdtid som följd.

År 2002 påbörjades ett forskningsprojekt med flera länder involverade, Sverige och Ersta sjukhus. Efter avslutat projekt 2004 övergick studien till ett vedertaget arbetssätt. ERAS-enhanced recovery after surgery, optimerad preoperativ vård vid tarmkirurgi, innehållande två vårdprogram, ett för kolon och ett för rectum. För båda programmen gäller att patienten får börja äta fast föda och ska mobiliseras redan på operationsdagen. Fortsatt mobilisering 6-8 timmar per dag samt fast föda med näringsdryck som komplement. Förutsättning för att detta skall fungera krävs optimal smärtlindring. Målet är att magen kommer igång med gas/avföring så snart som möjligt för snabbare återhämtning.

Dagen innan operation kommer patienten till vårdavdelningen. Stomiterapeuten/stomisjuksköterskan träffar patienten igen för repetition av tidigare givna stomiundervisning och genomgång av stomiskötsel. Patienten får en necessär som innehåller loggbok, sax, penna, mall, stomibandage, mjuka kompresser samt broschyrer om hur man tömmer/byter påsen.

Stomimarkering vart stomin skall sitta utförs av stomisjuksköterska/stomiterapeut. Vid svårigheter av markering tillkallas patientansvarig läkare.

Efter operationen bandagerar operationssjuksköterskan stomin med de bandage som används: endels tömbar påse med delbar framsida. Om möjligt kommer patienten att påbörja stomiträningen redan under operationsdagen med att se/känna på påsen och stomin.

Att få patienten att uppnå egenvård som är målet, tränas stomibandagering två gånger per dag. I loggboken som innehåller mål för varje dag, förs dagliga noteringar om vart patienten befinner sig i sin träning. Dokumentation sker också dagligen i journalen.

Stomiträningen utförs till största del av vårdpersonalen. Patienten har dock daglig kontakt med stomiterapeut eller stomisjuksköterska.

Innan hemgång får patienten en mapp med information om stomimaterialet som används, information från diverse stomiföretag, en lista på stomimottagningar i Sverige, liten necessär och svart avfallspåse.

Hjälpmedelskort och epikris skrivs av stomiterapeut eller stomisjuksköterska.

Återbesök till stomimottagningen sker ofta i samband med läkarbesöken:

  • 1 åb: ca 1-2 veckor efter hemgång
  • 2 åb: ca 6-7 veckor efter hemgång
  • 3 åb: ca 12-13 veckor efter hemgång
  • 4 åb: ca 17-18 veckor efter hemgång

·sedan återbesök vid behov

ERAS sjuksköterska ringer patienten 2 dagar och 30 dagar efter hemgång för uppföljning.

Vid återbesöken på stomimottagningen sker sedvanlig kontroll av stomi, omgivande hud, bandage och hålstorlek.

Stomiterapeut/stomisjuksköterskan samtalar med patienten om hur hon eller han mår och om hur livet fungerar med stomi.

Vid andra, tredje, fjärde återbesöket erbjuds patienten att få provkit (materialet är uppdelat på två kit, patienten får sex påsar, samt produktinformation) på alla företags stomimaterial, så att de i lugn och ro kan ta del av det utbud som finns på marknaden. Har patienten fått en colostomi ges alltid information om Conseal propp, irrigation och om nedspolningsbara påsar, under tredje eller fjärde återbesöket.

Den team baserade vården omkring stomipatienten hoppas vi medför att patienten känner sig lugnare och tryggare under och efter sin vårdtid. Möjligheten till att uppnå egenvård är förbättrad. Vårdtiden med ERAS är kortare än tidigar

Siv-Inger Holmgren, ERAS sjuksköterska, Ersta sjukhus

Annica Wistedt, Stomiterapeut, Ersta sjukhus

Senast uppdaterad, Ersta Diakoni 2008-12-18