Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Alternativ till stomirevision

Fettsugning vid läckageproblem: ett alternativ till stomirevision!

En stomi med bandageringsproblem och läckage ger upphov till ett stort lidande för den drabbade patienten. För kirurgen kan en stomirevision i vissa fall vara en riktig utmaning, med mycket sammanväxningar efter tidigare operationer och ett relativt stort ingrepp om man behöver byta sida. Vi redovisar ett alternativ med fettsugning ikring stomin på patienter med bandageringsproblem orsakade av fettvalkar eller veck och indragen stomi.

Metod: Mellan februari 1999 och november 2009 utfördes fettsugning på 28 patienter med bandageringsproblem och frekventa läckage. Fettsugningen utfördes under intubationsnarkos med tumescent teknik, vilket innebär att man infiltrerar NaCl och Citanest subkutant. Fettsugningen utförs sedan både djupt men framförallt ytligt för att erhålla en jämn yta, som mest togs 2700 ml. bort på en patient Ärrevison företogs också i en del fall. Omedelbart postoperativt bandagerade man buken med Tubigrip. Patienten försågs därefter med en i förväg utprovad korsett via ortopedteknisk verkstad, som de sedan fick bära i cirka åtta veckor.

Resultat: Tjugoåtta patienter, tjugosju kvinnor och en man, med medelålder 57,5 år, spridning 44 – 74 år och ett median värde på 56 år är hittills opererade. Grundsjukdom: Crohn´s sjukdom 12st, ulcerös kolit 5 st., kolorektal cancer 4 st., obstipation 2 st., blås cancer 2 st., ovarial cancer 1 st., inkontinens 1 st. och en iatrogen skada. 17 patenter hade ileostomi, en kontinent ileostomi, 7 st. kolostomi och 3 st. urostomi. Alla hade invalidiserande bandageringsbekymmer, 18 st. hade pre. op. dagliga läckage, 6 st. flera gånger i veckan och ytterligare 3 ett läckage i veckan. På grund av de frekventa läckagen hade också många hudproblem och sårig hud som ytterligare försvårade bandageringen. Gemensam orsak till besvären var fettvalkar, generell adipositas eller ojämn buk p.g.a. indragna ärr som också bildar valkar invid stomin. BMI varierade från 19,3 till 37,6, där de flesta endast hade liten till måttlig övervikt eller var normal viktiga.

Operationen tog mellan 35 och 100 minuter. Obetydlig blödning. De flesta blev utskrivna dagen efter. De postoperativa komplikationer jag känner till är två sårinfektioner och hos mannen miktionssvårigheter. En patient utvecklade knappt två månader efter operationen ett parastomalt bråck, där man senare lade nät.

Uppföljning sker med hjälp av en enkät en gång per år. De flesta patienter har haft väl fungerande stomier vid uppföljningarna. Tre patienter har det jobbigt med sin Crohn och har därför genomgått fler operationer så att förutsättningarna ändrats. Patienterna som haft mest nytta av operationen, vilket är de flesta,uppskattade stomifunktionenmed hjälp av en VAS skala där ett är mycket dåligt och tio är utmärkt. Före operationen låg värdet på 1 – 4 och ända upp till tio år efter mellan 8 – 10.

Slutsats: Fettsugning vid stomiläckage p.g.a. indragen stomi orsakad av fettvalkar, ärrvävnad eller allmän fetma har visat sig vara ett för patienten relativt lindrigt ingrepp med kort vårdtid och ett oftast utmärkt funktionellt resultat. Fettsugning av kirurg väl förtrogen med tekniken kan därför övervägas i stället för en potentiellt komplicerad stomioperation.

Inger Nygren, stomiterapeut, Stomimottagningen, Centrallasarettet Västerås.

Senast uppdaterad av Inger Nygren, stomiterapeut, 2010-01-27