Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Stadgar

Antagna vid SSKR - Sektionen för stomiterapeuteroch sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnads årsmöte 2009

§ 1Föreningens ändamål

SSKR är en ideell förening för stomiterapeuter och sjuksköterskor med intresse för omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer. Föreningen är sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Föreningens syfte är att främja forskning, utveckling och utbildning inom omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer:

-sprida information och kunskap samt verka för god omvårdnad av kolorektal - och stomiopererade personer

-vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt

-initiera, stödja och samordna utbildning, utveckling och forskning inom området.

§ 2 Organisation

Föreningen utövar verksamheten genom

-Årsmötet

-Styrelsen

-SSKR :s hemsida

§ 3 Medlemskap

Du som är legitimerad sjuksköterska som arbetar inom eller med intresse förverksamhetsområdet omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer har rätt att bli fullvärdig medlem. Du kan bli associerad medlem om du inte är leg. sjuksköterska. Som associerad medlem har du samma fördelar som övriga medlemmar. Du har dock inte rösträtt på föreningsstämman och kan inte söka stipendier och är ej valbar som ledamot i styrelse och kan inte heller väljas att representera/företräda föreningen. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.

§ 4Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte.Medlem som vill utträdda ur föreningen ska meddela detta skriftligt.Medlem som underlåter att betala avgiften utesluts ur föreningen.

§ 5Årsmöte och övriga möten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har gått ut minst 60 dagar före mötet. Övriga möten bestäms av styrelsen.

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

·verksamhets – och revisionsberättelse

·ansvarsfrihet för styrelsen

·styrelsens förslag till årsmötet

·motioner

·medlemsavgiftens storlek

·val av styrelsensordförande och övriga ledamöter

·val av revisor och revisorsuppleant

·val av valberedningen

·delegering till styrelsen

·stadgar

·behandling av övriga frågor

§ 6 Motioner

Föreningensmedlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§ 7 Beslut

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst.

I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valen av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen deltaga.

Röstning sker öppet, men vid val slutet om någon så begär.

Utfaller röstetalet lika avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet.

§ 8Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och lägst 4 ledamöter.

Valberedningen 2 personer

Styrelsens mandattid är två år. Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena året och vice ordförande och den andra halvan av styrelsen det andra.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet

§ 9Firmateckning

Styrelsen utser de personer som tecknar firman för SSKR.

§ 10Revision

På årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant för en period av ett år. Revisorn ska granska verksamheten, räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt ange revisorsrapport till årsmötet. Revisor har rätt att ta in auktoriserad revisor som hjälp.Föreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och senast den 28 februari överlämnas till revisorn. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 15 mars.

§ 11Stadgar

Stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 12Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar skall fördelas