Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Stadgar

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad

Antagna vid SSKR´s årsmöte 2009, reviderade 2017

§ 1 Föreningens ändamål

SSKR är en ideell förening för stomiterapeuter och sjuksköterskor med intresse för omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer.

Föreningens syfte är att främja forskning, utveckling och utbildning inom omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer: - sprida information och kunskap samt verka för god omvårdnad av kolorektal - och stomiopererade personer - vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt - initiera, stödja och samordna utbildning, utveckling och forskning inom området.

Föreningen är sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Ledamot i styrelsen bör vara medlem i Svensk sjuksköterskeföreningen. Medlemmar i SSKR rekommenderas medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening.

§ 2 Organisation

Föreningen utövar verksamheten genom

- Årsmötet

- Styrelsen

- SSKR :s hemsida

§ 3 Medlemskap

Legitimerad sjuksköterska som arbetar inom eller med intresse för verksamhetsområdet omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer har rätt att bli medlem.

Rätt till associerat medlemskap har den som utan att vara sjuksköterska stödjer SSKR verksamhet.

Medlemmar, utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i föreningen, kan söka stipendier och har rösträtt på årsmötet.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Medlem som vill utträdda ur föreningen ska meddela detta skriftligt. Medlem som underlåter att betala avgiften utesluts ur föreningen.

§ 5 Årsmöte och övriga möten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och hålls senast den 30 juni.

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har gått ut minst 60 dagar före mötet. Övriga möten bestäms av styrelsen.

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

  • verksamhets – och revisionsberättelse
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • styrelsens förslag till årsmötet · motioner
  • Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
  • medlemsavgiftens storlek
  • val av styrelsens ordförande och ledamöter
  • val av revisor och revisorssuppleant
  • val av valberedningen
  • stadgar
  • behandling av övriga frågor

§ 6 Motioner

Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§ 7 Beslut

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst.

I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valen av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen deltaga. Röstning sker öppet, men vid val slutet om någon så begär.

Utfaller röstetalet lika avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet

§ 8 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och lägst 4 ledamöter.

Valberedningen består av 2 ledamöter.

Styrelsens mandattid är två år. Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena året och vice ordförande och den andra halvan av styrelsen det andra. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen skall genomföra minst två protokollförda möten om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet

§ 9 Firmateckning

Styrelsen utser två personer i förening som som tecknar firman för SSKR.

§ 10 Revision

På årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant för en period av ett år.

Revisorn ska granska verksamheten, räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt ange revisorsrapport till årsmötet. Revisor har rätt att ta in auktoriserad revisor som hjälp.

Föreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och senast den 28 februari överlämnas till revisorn. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 15 mars

§ 11 Stadgar

Stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 12 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.

Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar skall fördelas